عامل نشت آب استخر چیست؟

عوامل خارجی نشت آب و رطوبت در استخر: ایزولاسیون هر استخر نیاز بررسی عواملی دارد که در صورت عدم توجه به آنها، هزینه عایق کاری و بازسازی بوجود میاید. هرگاه پوشش عایق یک استخر، دچار آسیب شود، نشت رطوبت قابل رویت می شود که به دلیل دو منشاء اتفاق می افتد. عوامل خارجی نشت...