استاندارد ها

ردیفعنوان استانداردمرجع صدورتاریخ
۱استاندارد کارخانه ای برای عایق رطوبتی ایزوپلسازمان ملی استاندارد ایران۱۳۹۵/۰۷/۱۰
۲استاندارد نصب کفپوش های یکپارچه پلیمریسازمان ملی استاندارد ایران۱۳۹۳/۰۶/۱۲
۳استاندارد ISO ۹۰۰۱ :۲۰۰۸موسسه بین المللی TUV۱۳۹۳/۰۹/۰۶
۴استاندارد ISO ۱۴۰۰۱ :۲۰۰۴موسسه بین المللی TUV۱۳۹۳/۰۹/۰۶
۵استاندارد OHSAS ۱۸۰۰۱:۲۰۰۷موسسه بین المللی TUV۱۳۹۳/۰۹/۰۶
۶استاندارد IMS Management systemموسسه بین المللی TUV۱۳۹۳/۰۹/۰۶

پروانه ها

ردیفعنوان مجوزمرجع صدورتاریخ
۱پروانه بهره برداریوزارت صنعت، معدن و تجارت۱۳۹۳/۱۱/۰۳