کفپوش بهداشتی و بیمارستانی

کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک

کفپوش اپوکسی آنتی باکتریال