کاربردها

1- ویژه کارخانجات و پارکینگ ها

2- ویژه بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی

3- ویژه منازل و مناطق تجاری و آموزشی

4- ویژه اتاق کودک و مهد کودک

5- ویژه آشپزخانه ها

6- ویژه استخرها

7- ویژه سرویس های بهداشتی

8- ویژه رمپ ها و سطوح شیبدار

9-ویژه سالن های ورزشی