برخی پروژه های مهم انجام گرفته بیش از 200 متر مربع:

کفپوش اپوکسی کارخانه موادغذایی

کفپوش اپوکسی و کمپوزیت پلیمری کارخانه کاشی

کفپوش اپوکسی و عایق های رطوبتی بیمارستان

کفپوش اپوکسی  شرکت بیمه

کفپوش اپوکسی مجتمع تفریحی

کفپوش اپوکسی مرکز تحقیقات علوم دارویی

کفپوش اپوکسی مرکز ناباروری جهاد دانشگاهی

کفپوش اپوکسی کلنیک و اورژانس تخصصی

کفپوش اپوکسی برج مسکونی

کفپوش اپوکسی و کمپوزیت پلیمری برج مسکونی

کفپوش اپوکسی و کمپوزیت پلیمری بیمارستان خصوصی

و صدها پروژه مسکونی-بیمارستانی و واحدهای کوچک و بزرگ صنعتی  و استخر با استفاده از کفپوشهای اپوکسی پلی اورتان و عایق های رطوبتی ایزوپل