دوره های  آموزشی برگزار شده توسط شرکت مانداناپلیمر

برگزاری دوره بعدی

ویژگی و مزایای دوره های برگزارشده

 

شرکت مانداناپلیمردر بین شرکت های برگزارکننده دوره های آموزشی،تنها شرکت دارای مجوزهای قانونی تولیدو استانداردمحصول می باشد.