بازارهدف

شهرداری ها

برج سازان ، انبوه سازان و انجمن سازند گان مسکن

کلینیک های ساختمانی

پیمانکاران ایزوله کار

فروشگاه های رنگ و فروشگا ه ها ی مصالح ساختمانی

……….